Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB
prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2015

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie oraz Uchwały Zarządu w sprawie prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ustala się następujące zasady działania i organizacji.
§2
Podstawę prawną działania Domu stanowi:
­ Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),
­ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r., Nr 111, poz. 535 z późn.zm.),
­ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 )

§ 3

1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB zwany dalej Domem mieści się w Warszawie przy ul. Kubickiego 17 lok 13 i ul. Przyczółkowej 27a i jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie.

 • 2. Dom prowadzony jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
  3. Działalność Domu finansowana jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

  § 4

  Dom przeznaczony jest dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 30 osób chorujących psychicznie, powyżej 18 roku życia, mieszkających przede wszystkim na terenie m.st. Warszawy i jego okolic.

  § 5
  Dom czynny jest 5 dni w tygodniu , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600, w tym przez co najmniej 6 godzin prowadzone są zajęcia z uczestnikami.

  § 6

  1. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
  2. Nadzór nad realizacją zadań merytorycznych sprawuje Kierownik Domu.
  3.Nadzór nad realizacją planu finansowo – rzeczowego realizuje Kierownik Domu.

 • Rozdział II
  Struktura organizacyjna Domu

  § 7

  Na czele Domu stoi Kierownik, który zarządza i kieruje jednostką będąc za nią odpowiedzialnym.

  § 8

  1. Zadania Kierownika Domu:
  a) Stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności Domu i realizacji celów rehabilitacji społecznej uczestników,
  b) Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy,
  c) Koordynowanie prac zespołu wspierająco – aktywizującego
  d) Umożliwienie pracownikom merytorycznym podnoszenia kwalifikacji zgodnych z charakterem pracy,
  e) Pozyskiwanie wolontariuszy dla potrzeb organizacyjnych i merytorycznych Domu,
  f) Opracowywanie programu działalności Domu i planów pracy na każdy rok,
  g) Kierownik Domu prowadzi lub zleca upoważnionemu pracownikowi, prowadzenie zajęć i szkoleń dla zespołu wspierająco – aktywizującego w zakresie wynikającym ze zgłoszonych przez jego członków potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.
  h) Koordynuje współpracę z różnymi podmiotami w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników
  i) Prowadzi dokumentację zbiorczą dotyczącą ewidencji uczestników oraz monitoruje prowadzenie dokumentacji przez pozostałych członków zespołu wspierająco – aktywizującego.
  j) Opracowuje sprawozdanie z działalności Domu w roku budżetowym dla jednostki zlecającej prowadzenie Domu, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do 15 lutego po okresie sprawozdawczym.
  k) Inicjuje i zbiera wnioski oraz uwagi zgłoszone przez różne podmioty w tym zespół wspierająco – aktywizujący dla usprawnienia organizacji i funkcjonowania Domu.
  l) Kierownik planuje urlopy pracowników tak, aby nie zakłócić ciągłości funkcjonowania Domu, w miarę możliwości uwzględniając wnioski zgłoszone przez pracowników przynajmniej miesiąc przed planowanym urlopem.

  2. Prawa Kierownika Domu:
  a) wydawanie poleceń służbowych oraz zarządzeń, w związku z prowadzoną działalnością Domu
  b) reprezentowanie interesów Domu wobec innych podmiotów
  c) dysponowanie środkami majątkowymi Domu w granicach ustalonych w przepisach prawnych
  d) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących kadry Domu, w tym nagradzanie oraz stosowanie kar za uchybienia pracownicze, zgodnie z Kodeksem Pracy.

  § 9
  Pracownicy merytoryczni

  1. Pracownicy Domu zatrudniani są zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.
  2.Pracownicy merytoryczni podlegają Kierownikowi Domu we wszystkich zakresach swego działania.

  3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność:
  a) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw i godności uczestników.
  b) dostosowywanie środowiska terapeutycznego, form i metod pracy do psychofizycznych możliwości uczestników.
  c) realizowanie ustalonych w planach Domu zadań;
  d) opracowywanie planów pracy dotyczących poszczególnych zajęć prowadzonych w Domu oraz sumienne realizowanie zadań wynikających z zakresu obowiązków oraz aktualnych potrzeb Domu,
  e) zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących uczestników, uzyskanych w toku czynności zawodowych,
  f) informowanie zespołu wspierająco – aktywizującego o przebiegu procesu rehabilitacji uczestników Ośrodka.
  g) uczestnictwa w pracach zespołu wspierająco – aktywizującego
  h) zgłaszanie Kierownikowi propozycji dotyczących pracy Domu
  i) uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez kierownika Domu bądź wskazanego przez niego pracownika oraz innych, podnoszących wiedzę z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  j) pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy w realizacji przydzielonych zadań programowych
  k) przestrzeganie ustalonego w Domu czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób najbardziej efektywny,
  l) uczestniczenie w pozyskiwaniu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań programowych.
  m) przestrzeganie przepisów BHP,
  n) dbałość o majątek Domu – zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem itp.,
  o) prowadzenie dokumentacji, dotyczącej przebiegu postępowania wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika Domu,
  p) sporządzanie sprawozdań i składanie ich Kierownikowi Domu,
  q) utrzymywanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem uczestników Domu,
  r) współpraca z pracownikami i podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz ogółu obywateli, w celu udzielenia wsparcia w zaspokajaniu potrzeb i pełnieniu ról życiowych uczestników,
  s) wykonywanie poleceń Kierownika Domu.

  § 10
  Zespół wspierająco – aktywizujący

  1. Wszyscy pracownicy Domu tworzą zespół wspierająco – aktywizujący.
  2. Pracą zespołu wspierająco – aktywizującego kieruje Kierownik Domu.
  3. Zespół wspierająco – aktywizujący spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące w celu:
  a) konstruowania indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego dla uczestników
  b) oceny przebiegu rehabilitacji społecznej poszczególnych uczestników
  c) analizy bieżących spraw życiowych uczestników Domu
  d) omówienia spraw organizacyjnych Domu.

  § 11
  Wolontariusze
  1. W procesie rehabilitacji w Domu mogą uczestniczyć wolontariusze. Regulamin przewiduje dwie formy współpracy:
  • Wolontariat dla studentów /z możliwością odbycia staży i praktyk/
  • Wolontariat dla innych osób, w tym specjalistów spełniających warunki współpracy.

  § 12
  Dokumentacja Domu
  1. Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną.
  2. Dokumentację zbiorczą Domu stanowią:
  a. ewidencja osób korzystających ze środowiskowego domu samopomocy – sporządzana na podstawie aktualnych decyzji administracyjnych
  b. ewidencja obecności uczestników na zajęciach
  c. ewidencja osób oczekujących na przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy w kolejności zgłoszeń,
  d. dzienniki pracy pracowników Domu zawierające opis realizowanych zajęć i zadań,
  e. sprawozdania okresowe dotyczące funkcjonowania Domu.
  3. Dokumentację indywidualną, prowadzoną dla każdego uczestnika Domu, stanowią:
  a. wniosek o skierowanie do Domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,
  b. ocena stanu psychicznego uczestnika stwierdzająca zasadność pobytu w Domu,
  c. zaświadczenie o stanie zdrowia uczestnika – opinia lekarza internisty w oparciu o aktualne badania podstawowe (w okresie wstępnym, aktualizacja 1 raz w roku),
  d. karta zgłoszenia uczestnika zajęć
  e. indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego opracowywany przez zespół wspierająco – aktywizujący przy udziale uczestnika i jego opiekuna po okresie wstępnego pobytu (3 miesiące)
  f. okresowa ocena wyników postępowania wspierająco- aktywizującego (co 6 miesięcy),
  g. notatki służbowe z przebiegu postępowania wspierająco – aktywizującego w zależności od potrzeb, co najmniej 1 raz w miesiącu.

  Rozdział III
  Uczestnicy Domu

  § 13

  2. Uczestnikami Domu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby chorujące psychicznie
  3. Nieobecność uczestnika powinna być usprawiedliwiona telefonicznie lub pisemnie przez niego samego lub w razie niemożności – przez członka rodziny.

  Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Domu
  § 14
  1. Uczestnicy przyjmowani są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
  2. Decyzja administracyjna określa wysokość oraz formę wnoszenia odpłatności za korzystanie z usług Domu.

  § 15
  1. Uczestnicy przyjmowani do Domu po raz pierwszy kwalifikowani są na okres próbny, który trwa od 1 do 3 miesięcy.
  2. Każda nieobecność uczestnika Domu, powyżej 1 miesiąca, wymaga ponownego rozpatrzenia zasadności korzystania z Domu przez zespół wspierająco – aktywizujący.

  § 16
  Prawa i obowiązki uczestnika

  1. Każdy uczestnik ma prawo do:
  a) Poszanowania własnej godności i integralności osobistej
  b) Udziału we wszystkich zajęciach i aktywnościach organizowanych w Domu
  c) Informacji o czynionych postępach oraz planach wspierająco- aktywizujących wobec niego
  d) Bycia reprezentowanym przez Samorząd Domu
  e) Zgłaszania swoich propozycji i uwag dotyczących funkcjonowania Domu oraz zatrudnionej w nim kadry merytorycznej
  f) Swobodnego wypowiadania swoich myśli i poglądów, w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami.

  2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
  a) przestrzegania ustalonego czasu i harmonogramu zajęć.
  b) podpisywania listy obecności.
  c) pisemnego bądź telefonicznego usprawiedliwienia każdej nieobecności.
  d) stosowania się do zaleceń zespołu wspierająco – aktywizującego.
  e) brania czynnego udziału w zajęciach Ośrodka zgodnie ze swoimi możliwościami.
  f) przestrzegania zasad współżycia i Regulaminu Domu
  g) dbania o mienie oraz porządek Domu.

  § 17

  Nagrody i kary

  1. Za wyróżniające się osiągnięcia oraz przestrzeganie norm społecznych i Regulaminu Domu, Uczestnik może otrzymać nagrodę w następującej formie:
  a) pochwały ustnej wyrażonej osobiście przez członka zespołu wspierająco – aktywizującego
  b) pochwały ustnej na posiedzeniu zespołu wspierająco – aktywizującego oraz na forum Społeczności
  c) uznania wyrażonego w formie listu gratulacyjnego wręczonego wobec całej Społeczności
  d) dyplomu, medalu, statuetki za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach, m.in. w organizowanych konkursach
  e) wręczanie drobnych upominków.

  2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Domu oraz obowiązujących zasad współżycia społecznego i pracy w zespole ustala się następujące sankcje:
  a) dezaprobata wyrażona w postaci ustnego ostrzeżenia
  b) oficjalna nagana w obecności zespołu wspierająco – aktywizującego i/lub Społeczności
  c) pozbawienie przywilejów, pełnionych funkcji oraz możliwości reprezentowania Domu
  d) nakładanie obowiązku rekompensaty wyrządzonych szkód
  e) wstrzymanie prawa do udziału w wybranych lub wszystkich zajęciach Domu
  f) pozbawianie prawa udziału w życiu społecznym Domu
  g) w przypadku gdy uczestnik w sposób rażący i nagminny narusza normy współżycia i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla zdrowia innych uczestników i pracowników Kierownik Domu może wnioskować do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o uchylenie decyzji kierującej uczestnika do Domu.

  Cele i zadania Domu
  § 18
  Podstawowym celem działalności Domu jest udzielenie oparcia społecznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom psychicznie pozwalającego na zaspakajanie ich potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego, zwiększanie zakresu usamodzielnienia oraz zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

  § 19
  Cele szczegółowe to:
  1. udzielenie pomocy w nabywaniu umiejętności i kompetencji zwiększających samodzielność i zaradność życiową
  2. podtrzymanie posiadanych kompetencji i pomoc w nabywaniu nowych umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych
  3. budowanie przyjaznego środowiska opartego na poszanowaniu praw i wzajemnej pomocy wśród uczestników i personelu ŚDS,
  4. tworzenie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań uczestników
  5. zapobieganie nawrotom choroby psychicznej
  6. podejmowanie działań mających na celu nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze społecznością głównie lokalną w celu zwiększenia inkluzji osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem społecznym
  7. promocja problematyki zdrowia psychicznego, w celu uzyskiwania przyjaznych nastawień i pokonywania nieuzasadnionych stereotypów i uprzedzeń wokół osób z zaburzeniami psychicznymi
  8. podnoszenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami związanymi z zaburzeniami psychicznymi przez członków rodzin i opiekunów uczestników Domu poprzez działania o charakterze edukacyjno-terapeutyczne
  9. udział w tworzeniu kompleksowego lokalnego systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z placówkami służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działającymi na rzecz tych osób, zwłaszcza w Dzielnicy Wilanów
  10. podnoszenie kompetencji służb społecznych w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, poprzez udział w dzielnicowych komisjach dialogu społecznego, szkolenia, interdyscyplinarne spotkania.

  Rozdział IV
  Formy realizacji zadań programowych

  § 20

  1. Dom typu A swoje zadania realizuje poprzez :
  a) terapię zajęciową z elementami aktywizacji zawodowej:
  – pracownia plastyczno-rękodzielnicza
  – pracownia kulinarna
  – pracownia komputerowa

  b) treningi umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w codziennym życiu:
  – trening porządkowy
  – trening higieniczno-kosmetyczny
  – trening radzenia sobie z chorobą
  – trening umiejętności życiowych

  c) treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych
  – trening komunikacji
  – trening asertywności
  – trening radzenia sobie ze stresem
  – trening funkcji poznawczych
  – trening rozwiązywania problemów
  – trening aktywnego rozwoju osobistego

  d)treningi rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego
  – aktywność kulturalno- oświatowa w środowisku
  – edukacja obywatelska
  – zajęcia kulturoznawcze
  – klub filmowy
  – język angielski

  e)zajęcia terapeutyczne
  – sesje społeczności
  – grupa terapeutyczna
  – diagnoza, poradnictwo i terapia psychologiczna
  – muzykoterapia

  f)terapię ruchową
  – gimnastyka z elementami jogi

  g) poradnictwo psychologiczne dla członków środowiska rodzinnego

  2. Dom typu B swoje zadania realizuje poprzez:

  a) terapia zajęciowa z elementami aktywizacji zawodowej:
  – pracownia plastyczno – rękodzielnicza
  – pracownia kulinarna
  – pracownia komputerowa

  b) treningi funkcjonowania w codziennym życiu:
  – trening porządkowy
  – trening samoobsługi
  – trening budżetowy
  c) zajęcia terapeutyczne
  – opieka psychologiczna (diagnoza, poradnictwo i terapia psychologiczna)
  – trening komunikacyjny
  – sesje społeczności
  – muzykoterapia
  d) zorganizowana aktywność w środowisku
  e) rehabilitacja ruchowa
  – trening ogólnorozwojowy
  f) poradnictwo dla członków środowiska rodzinnego

  2. W zakresie realizacji zadań programowych Dom współpracuje z placówkami opieki społecznej, służby zdrowia, kultury oraz odpowiednimi władzami i urzędami lokalnymi.

  Rozdział V
  Harmonogram dnia

  § 21

  1. Zajęcia odbywają się zgodnie z Harmonogramem dnia przygotowanym przez Kierownika Domu i obejmują co najmniej 6 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.
  2. W ciągu dnia wyznacza się dwie przerwy na posiłek.

  Prace porządkowe w Domu
  § 22

  1. Pracowników zespołu wpierająco – aktywizującego oraz uczestników obowiązuje pozostawienie pomieszczeń Domu w czystości po skończonych zajęciach oraz przygotowanie ich na dzień następny.
  2. Uczestnicy Domu wraz z pracownikami zespołu wspierająco – aktywizującego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w pracowni, stołówce oraz pozostałych pomieszczeniach ogólnych Domu.

  Rozdział VI
  Postanowienia Końcowe
  § 23

  Regulaminu Ośrodka zobowiązani są przestrzegać zarówno pracownicy, uczestnicy, jaki i wolontariusze Ośrodka.
  § 24

  1. Każdy pracownik i uczestnik ma prawo zgłosić propozycje zmiany oraz uwagi dotyczące Regulaminu.
  2. Regulamin Organizacyjny Domu chodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
  3. Regulamin Organizacyjny oraz wprowadzane do niego zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

66 547 Comments


  Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 115344616 bytes) in /sds/wp-includes/class-walker-comment.php on line 185