Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB
prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2015

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie oraz Uchwały Zarządu w sprawie prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ustala się następujące zasady działania i organizacji.
§2
Podstawę prawną działania Domu stanowi:
­ Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),
­ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r., Nr 111, poz. 535 z późn.zm.),
­ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 )

§ 3

1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB zwany dalej Domem mieści się w Warszawie przy ul. Kubickiego 17 lok 13 i ul. Przyczółkowej 27a i jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie.

 • 2. Dom prowadzony jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
  3. Działalność Domu finansowana jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

  § 4

  Dom przeznaczony jest dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 30 osób chorujących psychicznie, powyżej 18 roku życia, mieszkających przede wszystkim na terenie m.st. Warszawy i jego okolic.

  § 5
  Dom czynny jest 5 dni w tygodniu , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600, w tym przez co najmniej 6 godzin prowadzone są zajęcia z uczestnikami.

  § 6

  1. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
  2. Nadzór nad realizacją zadań merytorycznych sprawuje Kierownik Domu.
  3.Nadzór nad realizacją planu finansowo – rzeczowego realizuje Kierownik Domu.

 • Rozdział II
  Struktura organizacyjna Domu

  § 7

  Na czele Domu stoi Kierownik, który zarządza i kieruje jednostką będąc za nią odpowiedzialnym.

  § 8

  1. Zadania Kierownika Domu:
  a) Stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności Domu i realizacji celów rehabilitacji społecznej uczestników,
  b) Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy,
  c) Koordynowanie prac zespołu wspierająco – aktywizującego
  d) Umożliwienie pracownikom merytorycznym podnoszenia kwalifikacji zgodnych z charakterem pracy,
  e) Pozyskiwanie wolontariuszy dla potrzeb organizacyjnych i merytorycznych Domu,
  f) Opracowywanie programu działalności Domu i planów pracy na każdy rok,
  g) Kierownik Domu prowadzi lub zleca upoważnionemu pracownikowi, prowadzenie zajęć i szkoleń dla zespołu wspierająco – aktywizującego w zakresie wynikającym ze zgłoszonych przez jego członków potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.
  h) Koordynuje współpracę z różnymi podmiotami w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników
  i) Prowadzi dokumentację zbiorczą dotyczącą ewidencji uczestników oraz monitoruje prowadzenie dokumentacji przez pozostałych członków zespołu wspierająco – aktywizującego.
  j) Opracowuje sprawozdanie z działalności Domu w roku budżetowym dla jednostki zlecającej prowadzenie Domu, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do 15 lutego po okresie sprawozdawczym.
  k) Inicjuje i zbiera wnioski oraz uwagi zgłoszone przez różne podmioty w tym zespół wspierająco – aktywizujący dla usprawnienia organizacji i funkcjonowania Domu.
  l) Kierownik planuje urlopy pracowników tak, aby nie zakłócić ciągłości funkcjonowania Domu, w miarę możliwości uwzględniając wnioski zgłoszone przez pracowników przynajmniej miesiąc przed planowanym urlopem.

  2. Prawa Kierownika Domu:
  a) wydawanie poleceń służbowych oraz zarządzeń, w związku z prowadzoną działalnością Domu
  b) reprezentowanie interesów Domu wobec innych podmiotów
  c) dysponowanie środkami majątkowymi Domu w granicach ustalonych w przepisach prawnych
  d) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących kadry Domu, w tym nagradzanie oraz stosowanie kar za uchybienia pracownicze, zgodnie z Kodeksem Pracy.

  § 9
  Pracownicy merytoryczni

  1. Pracownicy Domu zatrudniani są zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.
  2.Pracownicy merytoryczni podlegają Kierownikowi Domu we wszystkich zakresach swego działania.

  3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność:
  a) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw i godności uczestników.
  b) dostosowywanie środowiska terapeutycznego, form i metod pracy do psychofizycznych możliwości uczestników.
  c) realizowanie ustalonych w planach Domu zadań;
  d) opracowywanie planów pracy dotyczących poszczególnych zajęć prowadzonych w Domu oraz sumienne realizowanie zadań wynikających z zakresu obowiązków oraz aktualnych potrzeb Domu,
  e) zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących uczestników, uzyskanych w toku czynności zawodowych,
  f) informowanie zespołu wspierająco – aktywizującego o przebiegu procesu rehabilitacji uczestników Ośrodka.
  g) uczestnictwa w pracach zespołu wspierająco – aktywizującego
  h) zgłaszanie Kierownikowi propozycji dotyczących pracy Domu
  i) uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez kierownika Domu bądź wskazanego przez niego pracownika oraz innych, podnoszących wiedzę z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  j) pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy w realizacji przydzielonych zadań programowych
  k) przestrzeganie ustalonego w Domu czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób najbardziej efektywny,
  l) uczestniczenie w pozyskiwaniu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań programowych.
  m) przestrzeganie przepisów BHP,
  n) dbałość o majątek Domu – zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem itp.,
  o) prowadzenie dokumentacji, dotyczącej przebiegu postępowania wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika Domu,
  p) sporządzanie sprawozdań i składanie ich Kierownikowi Domu,
  q) utrzymywanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem uczestników Domu,
  r) współpraca z pracownikami i podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz ogółu obywateli, w celu udzielenia wsparcia w zaspokajaniu potrzeb i pełnieniu ról życiowych uczestników,
  s) wykonywanie poleceń Kierownika Domu.

  § 10
  Zespół wspierająco – aktywizujący

  1. Wszyscy pracownicy Domu tworzą zespół wspierająco – aktywizujący.
  2. Pracą zespołu wspierająco – aktywizującego kieruje Kierownik Domu.
  3. Zespół wspierająco – aktywizujący spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące w celu:
  a) konstruowania indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego dla uczestników
  b) oceny przebiegu rehabilitacji społecznej poszczególnych uczestników
  c) analizy bieżących spraw życiowych uczestników Domu
  d) omówienia spraw organizacyjnych Domu.

  § 11
  Wolontariusze
  1. W procesie rehabilitacji w Domu mogą uczestniczyć wolontariusze. Regulamin przewiduje dwie formy współpracy:
  • Wolontariat dla studentów /z możliwością odbycia staży i praktyk/
  • Wolontariat dla innych osób, w tym specjalistów spełniających warunki współpracy.

  § 12
  Dokumentacja Domu
  1. Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną.
  2. Dokumentację zbiorczą Domu stanowią:
  a. ewidencja osób korzystających ze środowiskowego domu samopomocy – sporządzana na podstawie aktualnych decyzji administracyjnych
  b. ewidencja obecności uczestników na zajęciach
  c. ewidencja osób oczekujących na przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy w kolejności zgłoszeń,
  d. dzienniki pracy pracowników Domu zawierające opis realizowanych zajęć i zadań,
  e. sprawozdania okresowe dotyczące funkcjonowania Domu.
  3. Dokumentację indywidualną, prowadzoną dla każdego uczestnika Domu, stanowią:
  a. wniosek o skierowanie do Domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,
  b. ocena stanu psychicznego uczestnika stwierdzająca zasadność pobytu w Domu,
  c. zaświadczenie o stanie zdrowia uczestnika – opinia lekarza internisty w oparciu o aktualne badania podstawowe (w okresie wstępnym, aktualizacja 1 raz w roku),
  d. karta zgłoszenia uczestnika zajęć
  e. indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego opracowywany przez zespół wspierająco – aktywizujący przy udziale uczestnika i jego opiekuna po okresie wstępnego pobytu (3 miesiące)
  f. okresowa ocena wyników postępowania wspierająco- aktywizującego (co 6 miesięcy),
  g. notatki służbowe z przebiegu postępowania wspierająco – aktywizującego w zależności od potrzeb, co najmniej 1 raz w miesiącu.

  Rozdział III
  Uczestnicy Domu

  § 13

  2. Uczestnikami Domu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby chorujące psychicznie
  3. Nieobecność uczestnika powinna być usprawiedliwiona telefonicznie lub pisemnie przez niego samego lub w razie niemożności – przez członka rodziny.

  Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Domu
  § 14
  1. Uczestnicy przyjmowani są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
  2. Decyzja administracyjna określa wysokość oraz formę wnoszenia odpłatności za korzystanie z usług Domu.

  § 15
  1. Uczestnicy przyjmowani do Domu po raz pierwszy kwalifikowani są na okres próbny, który trwa od 1 do 3 miesięcy.
  2. Każda nieobecność uczestnika Domu, powyżej 1 miesiąca, wymaga ponownego rozpatrzenia zasadności korzystania z Domu przez zespół wspierająco – aktywizujący.

  § 16
  Prawa i obowiązki uczestnika

  1. Każdy uczestnik ma prawo do:
  a) Poszanowania własnej godności i integralności osobistej
  b) Udziału we wszystkich zajęciach i aktywnościach organizowanych w Domu
  c) Informacji o czynionych postępach oraz planach wspierająco- aktywizujących wobec niego
  d) Bycia reprezentowanym przez Samorząd Domu
  e) Zgłaszania swoich propozycji i uwag dotyczących funkcjonowania Domu oraz zatrudnionej w nim kadry merytorycznej
  f) Swobodnego wypowiadania swoich myśli i poglądów, w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami.

  2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
  a) przestrzegania ustalonego czasu i harmonogramu zajęć.
  b) podpisywania listy obecności.
  c) pisemnego bądź telefonicznego usprawiedliwienia każdej nieobecności.
  d) stosowania się do zaleceń zespołu wspierająco – aktywizującego.
  e) brania czynnego udziału w zajęciach Ośrodka zgodnie ze swoimi możliwościami.
  f) przestrzegania zasad współżycia i Regulaminu Domu
  g) dbania o mienie oraz porządek Domu.

  § 17

  Nagrody i kary

  1. Za wyróżniające się osiągnięcia oraz przestrzeganie norm społecznych i Regulaminu Domu, Uczestnik może otrzymać nagrodę w następującej formie:
  a) pochwały ustnej wyrażonej osobiście przez członka zespołu wspierająco – aktywizującego
  b) pochwały ustnej na posiedzeniu zespołu wspierająco – aktywizującego oraz na forum Społeczności
  c) uznania wyrażonego w formie listu gratulacyjnego wręczonego wobec całej Społeczności
  d) dyplomu, medalu, statuetki za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach, m.in. w organizowanych konkursach
  e) wręczanie drobnych upominków.

  2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Domu oraz obowiązujących zasad współżycia społecznego i pracy w zespole ustala się następujące sankcje:
  a) dezaprobata wyrażona w postaci ustnego ostrzeżenia
  b) oficjalna nagana w obecności zespołu wspierająco – aktywizującego i/lub Społeczności
  c) pozbawienie przywilejów, pełnionych funkcji oraz możliwości reprezentowania Domu
  d) nakładanie obowiązku rekompensaty wyrządzonych szkód
  e) wstrzymanie prawa do udziału w wybranych lub wszystkich zajęciach Domu
  f) pozbawianie prawa udziału w życiu społecznym Domu
  g) w przypadku gdy uczestnik w sposób rażący i nagminny narusza normy współżycia i dyscyplinę lub stanowi zagrożenie dla zdrowia innych uczestników i pracowników Kierownik Domu może wnioskować do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o uchylenie decyzji kierującej uczestnika do Domu.

  Cele i zadania Domu
  § 18
  Podstawowym celem działalności Domu jest udzielenie oparcia społecznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom psychicznie pozwalającego na zaspakajanie ich potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego, zwiększanie zakresu usamodzielnienia oraz zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

  § 19
  Cele szczegółowe to:
  1. udzielenie pomocy w nabywaniu umiejętności i kompetencji zwiększających samodzielność i zaradność życiową
  2. podtrzymanie posiadanych kompetencji i pomoc w nabywaniu nowych umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych
  3. budowanie przyjaznego środowiska opartego na poszanowaniu praw i wzajemnej pomocy wśród uczestników i personelu ŚDS,
  4. tworzenie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań uczestników
  5. zapobieganie nawrotom choroby psychicznej
  6. podejmowanie działań mających na celu nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze społecznością głównie lokalną w celu zwiększenia inkluzji osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem społecznym
  7. promocja problematyki zdrowia psychicznego, w celu uzyskiwania przyjaznych nastawień i pokonywania nieuzasadnionych stereotypów i uprzedzeń wokół osób z zaburzeniami psychicznymi
  8. podnoszenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami związanymi z zaburzeniami psychicznymi przez członków rodzin i opiekunów uczestników Domu poprzez działania o charakterze edukacyjno-terapeutyczne
  9. udział w tworzeniu kompleksowego lokalnego systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z placówkami służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działającymi na rzecz tych osób, zwłaszcza w Dzielnicy Wilanów
  10. podnoszenie kompetencji służb społecznych w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, poprzez udział w dzielnicowych komisjach dialogu społecznego, szkolenia, interdyscyplinarne spotkania.

  Rozdział IV
  Formy realizacji zadań programowych

  § 20

  1. Dom typu A swoje zadania realizuje poprzez :
  a) terapię zajęciową z elementami aktywizacji zawodowej:
  – pracownia plastyczno-rękodzielnicza
  – pracownia kulinarna
  – pracownia komputerowa

  b) treningi umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w codziennym życiu:
  – trening porządkowy
  – trening higieniczno-kosmetyczny
  – trening radzenia sobie z chorobą
  – trening umiejętności życiowych

  c) treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych
  – trening komunikacji
  – trening asertywności
  – trening radzenia sobie ze stresem
  – trening funkcji poznawczych
  – trening rozwiązywania problemów
  – trening aktywnego rozwoju osobistego

  d)treningi rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego
  – aktywność kulturalno- oświatowa w środowisku
  – edukacja obywatelska
  – zajęcia kulturoznawcze
  – klub filmowy
  – język angielski

  e)zajęcia terapeutyczne
  – sesje społeczności
  – grupa terapeutyczna
  – diagnoza, poradnictwo i terapia psychologiczna
  – muzykoterapia

  f)terapię ruchową
  – gimnastyka z elementami jogi

  g) poradnictwo psychologiczne dla członków środowiska rodzinnego

  2. Dom typu B swoje zadania realizuje poprzez:

  a) terapia zajęciowa z elementami aktywizacji zawodowej:
  – pracownia plastyczno – rękodzielnicza
  – pracownia kulinarna
  – pracownia komputerowa

  b) treningi funkcjonowania w codziennym życiu:
  – trening porządkowy
  – trening samoobsługi
  – trening budżetowy
  c) zajęcia terapeutyczne
  – opieka psychologiczna (diagnoza, poradnictwo i terapia psychologiczna)
  – trening komunikacyjny
  – sesje społeczności
  – muzykoterapia
  d) zorganizowana aktywność w środowisku
  e) rehabilitacja ruchowa
  – trening ogólnorozwojowy
  f) poradnictwo dla członków środowiska rodzinnego

  2. W zakresie realizacji zadań programowych Dom współpracuje z placówkami opieki społecznej, służby zdrowia, kultury oraz odpowiednimi władzami i urzędami lokalnymi.

  Rozdział V
  Harmonogram dnia

  § 21

  1. Zajęcia odbywają się zgodnie z Harmonogramem dnia przygotowanym przez Kierownika Domu i obejmują co najmniej 6 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.
  2. W ciągu dnia wyznacza się dwie przerwy na posiłek.

  Prace porządkowe w Domu
  § 22

  1. Pracowników zespołu wpierająco – aktywizującego oraz uczestników obowiązuje pozostawienie pomieszczeń Domu w czystości po skończonych zajęciach oraz przygotowanie ich na dzień następny.
  2. Uczestnicy Domu wraz z pracownikami zespołu wspierająco – aktywizującego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w pracowni, stołówce oraz pozostałych pomieszczeniach ogólnych Domu.

  Rozdział VI
  Postanowienia Końcowe
  § 23

  Regulaminu Ośrodka zobowiązani są przestrzegać zarówno pracownicy, uczestnicy, jaki i wolontariusze Ośrodka.
  § 24

  1. Każdy pracownik i uczestnik ma prawo zgłosić propozycje zmiany oraz uwagi dotyczące Regulaminu.
  2. Regulamin Organizacyjny Domu chodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
  3. Regulamin Organizacyjny oraz wprowadzane do niego zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

55 875 Comments

 1. et al.Some people often very thin women do not tolerate cold environments because they have very little body fat and are unable to keep warm.It may have no relation but my golf handicap has dropped shots lower since last spring and two below my historical prior low.a. viagra For the neurogenic type of ED induced by diabetes or cavernosal nerve injury genes encoding different types of neurotrophic factors which can enhance nerve regeneration have been proposed.The condition can be episodic with flareups and remissions associated with infection treatment and subsequent recurrence.E.

 2. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?|

 3. そこから話を広げて上手いことを言おうと奮闘している感じです「自分のブログではこういう意図を持ってこういうことをしている」というのを見ている人に分かって欲しくてアピールすることが多かったように思います人の受け取り方は様々なのに「こうしたのにはこういう意図があってやってるんだよー」と私の考えを押し付けているような形になってて少し卑怯な感じがしますが、やっぱり少しでも自分のブログについて分かって欲しいのもあるので、あまり酷い押し付けにならない程度には続けていこうと思います②コメント返信
  hud 銉娿儞

 4. 価格、販売可能情報は、変更される場合があります商品カラー「キャメル」「ブラウン」「ベージュ」【サイズ】 36サイズ23.0cm(Sサイズ) 37サイズ23.5cm(Mサイズ) 38サイズ24.0cm(Lサイズ) 39サイズ24.5cm(LLサイズ)製造過程での傷・汚れ、また入荷時の箱つぶれなどがございますので、ご理解の上ご購入くださいませ2012新作のウエスタン♪トレンドを意識したフォルムはとっても人気レビューを書いたら特別価格! 重要 今だけ!3900円がナント1980円に!レビューを書いて特別価格レビューに必ず受注番号を書いて下さい!こちらもお勧め クリック!クリック!クリック!クリック!。
  銈ゃ儷銉撱偩銉炽儐 銉栥儸銈广儸銉冦儓

 5. I think this is one of the so much significant information for me.
  And i am happy reading your article. However wanna statement on few common things,
  The site style is great, the articles iis really excellent
  : D. Just right activity, cheers

  Also visit my site – webpage (Skye)

 6. 雨で湿度があがってベタベタだね髪が広がるからヤダそんな時に紹介するのは♡アットピーリングネイチャーヘアーソープ♡美容師さんと共同開発をした、全身に使えるヘアーソープなんだって全身に使えるってビックリだよね私はシャンプーとして使わせてもらいました頭皮が痒くなって、ついつい爪で頭皮をかいてしまってたんだけど、ヘアーソープを使ってから頭皮が痒くなることもなく気持ちがよいただ、泡立ちにくいのが気になるかなパサパサする私の髪もいつもよりシットリして良かったですERIKA素肌べっぴん館ファンサイト参加中iPhoneからの投稿
  鎶樸倞銇熴仧銇胯嚜杌㈣粖 銇娿仐銈冦倢

 7. Hi, i think that i saw you visited my website so i came
  to “return the favor”.I’m trying to find things
  to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Feel free to visit my webpage; buy garcinia cambogia
  free trial (Meridith)

 8. 内容量85g(1個あたり)サイズ個装サイズ:272211cm重量個装重量:2800g仕様保存方法:10度以下で保存して下さい賞味期間:製造日より20日発送方法:冷蔵発送セット内容3個束10製造国日本従来品よりソフト感、ジューシー感、美味しさをアップ!※本製品にはアレルギー物質(対象18品目)として、豚肉、鶏肉、牛肉、大豆、ゼラチンを含みます。
  銈儹銉犮儚銉笺儎 銈裤偆銉嬨兗

 9. 商品名オーニングテント 3m/2m オレンジ 取付けサポート 店舗/ベランダ/デッキ オーニング/日よけ/雨よけ サンシェード オーニング/日よけテント/雨よけテント/防水/折り畳み/伸縮 商品説明☆幅3メートル、最大張り出し時2メートル、傾斜角度は調整できます。
  銈偆銉┿兂銉夈偣銉儍銉?銉忋儻銈?渚℃牸

 10. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find
  It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

  Here is my website: natural garcinia cambogia and natural green cleanse free trial
  (Lucie)

 11. However when I noticed you design I must say they obviously have anything particular inside into supportive stain glass window, and me flipped.

  Feel free to visit my website; acrylic bongs for sale cheap (Minda)

 12. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

  Also visit my web site … garcinia cambogia free trial australia (Kevin)

 13. Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog
  article or vice-versa? My blog discusses a lot of the same topics as yours and I believe
  we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email.

  I look forward to hearing from you! Superb blog by
  the way!

 14. Lea

  Glasgow cab owners take pleasure in their function, and also you wont look for a happier nor friendlier couple of
  Cab drivers elsewhere on the planet.

  Check out my weblog … minicab insurance cost (Lea)

 15. My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following
  you. Look forward to looking at your web page repeatedly.

 16. Hi there very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am satisfied to
  find numerous helpful info here within the publish, we want work out more strategies on this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

  Review my web site garcinia cambogia free trial terms and conditions – Carin,

 17. Having read this I believed it was very informative.
  I appreciate you finding the time and effort
  to put this content together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both
  reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 18. I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering problems with
  your site. It looks like some of the text within your posts are running off the screen. Can somebody else
  please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This could be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Appreciate it

 19. you’re actually a excellent webmaster. The website loading speed is
  incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick.
  Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a great task on this matter!

 20. So, it is necessary that you plan your shoe budget before buying one.
  Media doesn’t really know how to handle
  it and this was never more clear when we saw the Vogue Italia cover for June 2011.
  Toe Size: The right shoe will not only fit well but will also be flexible in the toe area,
  with enough space for your feet to relax, without being pinched in very tight.

 21. Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading
  it, you happen to be a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later
  in life. I want to encourage that you continue your great job,
  have a nice holiday weekend!

 22. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety
  of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 23. The DMV will be notified by the surfaces when you’re found guilty of
  DUI, the DMV can matter you a schedule, about
  two weeks, to get covered with DUI private hire insurance policy [Lori].

 24. I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web
  owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 25. Hi there! I’m at work browsing your blog
  from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the fantastic work!

 26. Having you’ll does n’t be guaranteed by every one of these factors create anything, although each one of these are necessary elements for a taxi company.

  Here is my blog: private hire insurance cheap (Florian)

 27. Khadijah said MII have been really successful in placement Malaysia since the centre for
  quality in insurance and private hire insurance for new drivers (http://clds-ng.com/news-events/item/29-clds-holds-symposium-on-understanding-the-adr-component-under-the-high-court-of-lagos-state-civil-procedure-rules-2012) -relevant training in the global predicament.

 28. We understand that possessing a motorhome is about a way of living,
  at the very least as long as it is about the vehicle, and our cover takes this right into account.

  Also visit my web site; campervan insurance specialists (http://controlandsolutions.com/index.php/servicios/capacitaciones/alturas/item/19-graphic-design-and-website-design-agency/19-graphic-design-and-website-design-agency?start=0&pid=134)

 29. If you do not wish to call us, you can merely submit our on-line form, and we’ll
  organise a recall for you when we can.

  Here is my web site; traders insurance number (http://www.csr.org.ua/index.php/uk/archivuk/item/36-?????-?????-?????-????-???????-??????-26022014/36-?????-?????-?????-????-???????-??????-26022014?start=40)

 30. The law limits local government liability to $200,000 each specific
  case and also $500,000 in complete claims originating
  from the very same case.

  My homepage … insurance pub quiz names [Ruby]

 31. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 32. Ava

  Resources said Umar would be visiting brokers and Assurance
  twigs nationwide to consider strategies to inspire and beef their taxi insurance australia (Ava) businesses up.

 33. This applies to some of the simplest principles, such
  as staying with the speedlimit, as factors on your license will quickly
  bump the cost of your premium up.

  my blog – cab insurance london, Regina,

 34. Choose the colors that look great on you and that way each day of the week you are going to be looking and feeling more confident than ever.
  One of the options to get into the business of
  selling specialty line of clothes is to purchase an already established boutique business.
  Learn to separate your laundry at least into whites, light colors and dark
  colors – your clothes will look a lot better longer. Women will
  be more open given when purchasing their particular dresses for
  women. ) and construct your suit from a set of jackets,
  vests and pants that are best for you. In fact, there are many Internet sellers focusing
  on providing classy clothes for plus-sized women who
  are looking for more wardrobe choices. These individuals often claim
  that Europe was in the „dark” after the fall of the Roman Empire in 476, however Europe did not simply grind to a halt.

  Here is my page … amazon women clothing athens

 35. Apart from sending out a message of your beauty and elegance, these dresses are among the nearly all comfortable ones to
  wear. If the invitation is through email, phone call or sms then it would be
  slightly casual so do not select a very formal dress.
  It is advisable for every developer to create bustier dress for their collections.

  Purchase only provided by depended on together with reputable retail outlets for
  you to avert acquiring poor-quality not to mention disgusting wedding outfits.

  One of the most important things to remember about a
  maternity wedding dress is that your body will change drastically over the 9 months and so your dress will have to
  accommodate this. A tight dress are usually worn beautifully and
  can always be very design forward.

  my web site … insurance company online

 36. A Tractor-Trailer crashed into Wollaton Hall located in Nottingham, England during filming.
  Aside from the ideal time to ride, finding the best place to ride is also one of the most crucial snowkiting tips to follow.

  It means that if you need to figure out how you are
  going to get motivated sellers knocking down your door
  to give you their house, then your need to create a tidal wave of marketing tomorrow.

 37. Biological control is an environmentally sound and effective means of reducing or mitigating pests and
  pest effects through the use of natural enemies.

  In the Anderson area, the problem insect species are starting to affect
  your plants. When it comes to dealing with pests,
  professional pest control services know the best methods to use and for
  several hundred dollars a year, you can make a contract with them to
  come and do a house inspection every three months.

 38. pornoagoǥo.fr


  This domain is expired. If you are the domain owner please click here to renew it.

  pornoagogo.fr

  function ѕhowImpгint()var imprintwnd = window.open(”,’pcrew_imprint’,’width=640,height=480,lеft=200,top=200,menubar=no,status=yes,toolƄar=no’);imprintwnd.document.writeln(„”);
  imprintwnd.document.close();function showPolicy()policywnd = window.opеn(’http://www.parkingcrew.net/privacy.html’,’pcrew_policy’,’width=890,height=330,left=200,top=200,menubar=no,status=yes,toolbar=no’);policywnd.focus();
  2015 Copyright. All Rights ReserveԀ.
  The Sponsored Listingѕ displаyed above аre served automatically
  by a third party. Νeither the service provider nor the domain owner maintain any гelationship ԝith the advertisers.
  In case of trɑdemark issues pleɑse contact the domain owner diгectly (cօntact information can be found in whois).

  Privacy Policy

  var _gаq = _gaq || [];
  _gaգ.push([’_setAccount’, 'UA-48689684-1′]);
  _gaq.push([’_setDomainName’, 'auto’]);
  _ցaq.push([’_setAllowLinker’, false]);
  _gaq.push([’_setCustomVar’, 1, 'Theme’, 'CleanPeppermintBlack’, 1]);
  _gaԛ.push([’_setCustomVar’, 2, 'Theme Type’, 'one’, 3]);
  _gaq.push([’_setCustomVar’, 3, 'Category ID’, '0′, 3]);
  _gaq.push([’_setCustomVar’, 4, 'Colorscheme’, ”, 3]);
  _gaq.push([’_setCustomVar’, 5, 'domty’, 'ascii’, 3]);
  _gaq.push([’_gat._anonymizeIp’]);
  _gaq.push([’_trackPageview’]);
  (function()
  var ga = document.createElement(’script’); ga.type = 'text/javasϲript’; ga.async
  = true;
  ga.src = (’https:’ == document.lоcation.protocol ?
  'https://ssl’ : 'http://www’) + ’.google-analytіcs.com/ga.js’;
  var s = document.getElementsByTagNаmе(’script’)[0]; s.parentNode.insertBefօre(gɑ, s);

  )();

  var aԁblock1 =
  // Requiгed and steady
  'container’ : 'ads’,
  'type’ : 'textadѕ’,
  'adLoadedCallback’ : function(shown, param2) ,
  'cοlorBackground’ : 'transparent’,
  'linkTarget’ : '_blank’,
  'lines’ : 3,
  'number’ : 5,
  // Ad Icon
  'adIconUrl’ : 'http://afs.googleusercontent.com/dp-teaminternet/arr_3faad3.png’,
  'adIconWidth’ : 17,
  'adIconHeight’ : 12,
  'adІconSpacingAbove’ : 11,
  'ɑdIconSpacingAfter’ : 12,
  // Colorѕ
  'colorTitleLink’ : '#3faad3′,
  'colorText’ : '#797979′,
  'coloгDomainLink’ : '#aac0d0′,
  'cоlorAttriƅution’ : '#797979′,
  // Font-Sizеs and Line-Heights
  'fontFamіly’ : 'Arіal’,
  'fontSizeTitle’ : 22,
  'fontSizeDescription’ : 16,
  'fontSizeDomainLink’ : 16,
  'lineHeightTitle’ : 45,
  'lineHeightDesсription’ : 30,
  'lineHeightDomainLink’ : 30,
  // Alphabetically
  'adjuѕtableLineHeight’ : 14,
  'rolloverLіnkСolor’ : '#00c800′,
  'tіtleBold’: true,
  'titleUppercase’: true,
  'verticalSpacing’ : 24,
  'width’ : '640px’,
  'webFontFamily’ : 'Libre Baskerville’
  ;

  var searchЬoxBlock =
  // Required and steady
  'container’ : 'searchbox’,
  'type’ : 'searchboх’,
  // Colors
  'colorSearcҺButton’ : '#3faad3′,
  'colorSearchButtonText’ : '#222′,
  'colorSearchButtonBoгder’ : 'transparent’,
  // Font-Sizes
  'fontSizeSearchInput’ : 12,
  'fontSizeSearchButton’ : 13,
  // Alphabеticallү
  'heightSearchInput’ : 22,
  'radiusSearcɦInputBorder’ : 5,
  'hideSearcɦInputBorder’ : true
  ;

  var rsblocκ =
  // Required and steady
  'container’ : 'rs’,
  'type’ : 'relatеdsearch’,
  'cօlorBаckground’ : 'transparent’,
  'number’ : 10,
  // Font-Sizes and Line-Heights
  'fontSizeAttribution’ : 11,
  'fontSizeTitle’ : 17,
  'lineHeightTitle’ : 20,
  'lineΗeightDescriptiоn’ : 16,
  'lineHeightDomainLink’ : 16,
  // Colors
  'colorAttribսtion’ : '#797979′,
  'colorTitleLink’ : '#3faad3′,
  // Alphаbetically
  'noTitleUnderline’: true,
  'rolloverLinkColօr’ : '#fff’,
  'verticalSpaсing’ : 2,
  'wеbFontFamily’ : 'ʟibre Basҝerѵillе’
  ;

  if (top.loϲation!=location)top.location.href=document.locаtion.href;var isAdult=trսe;vaг xbasе=’5591f64015535f757b8Ь4bc7′;var sbtext=’Zoeken’;var xt_auto_load=0;var ads=”,pop_cats=”;var rxid=’0′;var uniqueTrackingID=’МTQzNTYyOTEyMC4zMzExOmI4M2M5ΜmQ4YmZmNDI3ZjYwODZlOTEzMjAwN2Q5MGY4NDJjNjkxNDY1YjM0ZWI1YjRkNTɡxZjhjZDA4MDE5ZDE6NTU5MWY2ΝDΑ1MGRiYw==’;var seaгch=”;var is_afs=false;var country=’nl’;var themedata=’fENsZWFuUGVwcGVybWludEJѕYWNrfHw1Y2U4NHx8fGJ1Y2tldDA0M3x8fHw1NTkxZjY0MDRmMDIxfHx8MTQzΝTYyOTEyMC4zMzQ2fDI3NTE5MTUwYzAzZTc5OWY4OTRқMTdmNmYyZTU5YjMzNzA2YzNkZDB8fHx8fDF8fHѡwfHx8fHx8fHx8fDB8fHx8fHx8′;var ɗomain=’pornoagogo.fr’;
  var scriptPath=”;var aɗtest=’οff’;var useFallbackTerms=false;if (!window.JSON) document.write(„”);

  x(pageOptions,reѕultsPagеBaseUrl: 'http://api.pornoagogo.fr/?ts=fENsZWFuUGVwcGVybWludEJsYWNrfHw1Y2U4NHx8fGJ1Y2tldDA0M3x8fHw1NTkxZjY0MDRmMDIxfHx8MTQzNTYyOTEyMC4zMzc3fDVkNjY4YmU5Y2UwYjc4NTUzMzAyN2E0MDZmOGU4ZjZhYWJhNWJkYTh8fHx8fDF8fHwwfDU1OTFmNjQwMTU1MzVmNzU3YjhiNGJjN3x8fHx8fHx8fDB8fHx8fHx8′, hl:
  'nl’, kw: ”, terms: [].join(’,’), channel: 'bucket043′, pubId: 'dp-teaminternet01_adult_3ph’, adtest:
  'off’, clicktrackUrl: 'http://parkingcrew.net/track.php?click=caf&domain=pornoagogo.fr&rxid=0&uid=MTQzNTYyOTEyMC4zMzExOmI4M2M5MmQ4YmZmNDI3ZjYwODZlOTEzMjAwN2Q5MGY4NDJjNjkxNDY1YjM0ZWI1YjRkNTgxZjhjZDA4MDE5ZDE6NTU5MWY2NDA1MGRiYw%3D%3D&ts=fENsZWFuUGVwcGVybWludEJsYWNrfHw1Y2U4NHx8fGJ1Y2tldDA0M3x8fHw1NTkxZjY0MDRmMDIxfHx8MTQzNTYyOTEyMC4zMzc2fGQ2YzVhODk2ZGQ3MmFiMGMyODM3NDlhOWZlNmQ5ZjVkODBhNTc4OGV8fHx8fDF8fHwwfDU1OTFmNjQwMTU1MzVmNzU3YjhiNGJjN3x8fHx8fHx8fDB8fHx8fHx8&adtest=off’);x(pageOptions,domainRegistrant:
  'as-drid-2827850458610008′);function loadFeed()return google.ads.domains.Ϲaf.apply(this, arguments);;
  function relatеdCallback(options)return false; function relatеdFallback(callback)return callback();if(tyƿeof x == 'undefined’ || typeof pageOptions
  == 'undеfined’) var links = doϲument.head.getElementsByTagName(’link’); for(var i = 0;
  i < links.length; i++) links[i].href = links[i].href.replace('http://d32ffatx74qnju.cloudfront.net&#039;, 'http://parkingcrew.net/assets&#039;); document.body.style.visibility = 'visible'; document.getElementById('searchHolder').style.visibility = 'hidden';
  new loadFeed(pageOptions, adblock1, seаrchboxBlock,
  rsblock);

  Feel free to visit my web site: Poppers Amsterdam

 39. Hiya very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am glad to find so many
  helpful info here in the publish, we want develop
  extra techniques on this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 40. A lot of the other motorists interviewed by the Homeowner estimated that they’ve shed between 25 and 35 percent of the enterprise.

  Also visit my web blog private hire insurance london (http://monteronoticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3491:campana-10-por-ciento-para-salud-tuvo-respaldo-de-instituciones&Itemid=636&review=801)

 41. scarpe Nike Free RunGoodell, however, in a dismissive manner, declared that the team’s name is a 'unifying force that stands for strength, courage, pride and respect.
  scarpe nike air max
  tustinchamber nike free runHe is
  in the final year of his rookie contract and is scheduled
  to be a restricted free agent after this season. He was supposed to make $600,000 this
  year but will likely lose $141,176 by missing the final four games.Williams, the fourth pick in the 2010 NFL draft, was set to earn $7.852 million in the second year of his rookie contract.
  He stands to lose nearly $1.85 million.Williams had said as recently as Friday that he feels
  maturity has made him a better player in his second season. nike air max italia