Jak zostać uczestnikiem?

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy w pierwszej kolejności o przyjście na rozmowę do Środowiskowego Domu Samopomocy celem zapoznania się  z naszą ofertą.

Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w zajęciach należy wypełnić wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy. Do wniosku załączyć należy:

  • zaświadczenie od lekarza psychiatry bądź od neurologa, które zawierać będzie stwierdzenie jednostki chorobowej – w przypadku osób ubiegających się o miejsce w placówce typu A
  • opinię psychologa stwierdzającą jednostkę chorobową – w przypadku osób ubiegających się o miejsce w placówce typu B
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które zawierać będzie informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS w a także informację o sprawności w zakresie lokomocji – dotyczy miejsca w placówce typu A i B
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada -– dotyczy miejsca w placówce typu A i B

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego .

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wilanów, która określa prawo do korzystania z usług Domu, czas pobytu w placówce  oraz wysokość i sposób wnoszenia odpłatności  za usługi świadczone w ŚDS.

Dokumenty do pobrania:

  1. Opinia lekarza internisty – typ A i B
  2. Opinia lekarza psychiatry-neurologa
  3. Opinia psychologa

 

 

 

 

Skip to content