Jak zostać uczestnikiem?

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy w pierwszej kolejności o przyjście na rozmowę do Środowiskowego Domu Samopomocy celem zapoznania się z naszą ofertą. Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w zajęciach należy wypełnić wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy. Do wniosku załączyć należy:

zaświadczenie od lekarza psychiatry bądź od neurologa, które zawierać będzie stwierdzenie jednostki chorobowej – w przypadku osób ubiegających się o miejsce w placówce typu A

opinię psychologa stwierdzającą jednostkę chorobową – w przypadku osób ubiegających się o miejsce w placówce typu B

zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które zawierać będzie informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS, a także informację o sprawności w zakresie lokomocji –
dotyczy miejsca w placówce typu A i B

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada – dotyczy miejsca w placówce typu A i B

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wilanów, która określa prawo do korzystania z usług Domu, czas pobytu w placówce  oraz wysokość i sposób wnoszenia odpłatności  za usługi świadczone w ŚDS.

Dokumenty do pobrania

Skip to content