Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Bezdomni znajdują dom,  bezrobotni pracę, niepełnosprawni  zdobywają samodzielność…

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w 1995 roku z potrzeby serca i działania grupy ludzi, którzy uważali, że przezwyciężanie wykluczenia społecznego wynikającego z ubóstwa, bezrobocia, bezdomności i niepełnosprawności jest zarówno możliwe jak i konieczne. Misją Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu  do społeczeństwa i pełni praw. Tworzymy warunki, w których proces wspierania skutecznie prowadzi człowieka do wiedzy, umiejętności, pracy, a wreszcie – samodzielności. Dzięki samodzielności zdobywa  doświadczenie, niezależność i mądrość, słowem buduje nowe, lepsze życie.

Wypracowujemy metody i programy pracy socjalnej, rehabilitacyjnej i reintegracyjnej odpowiadające na  współczesne potrzeby i problemy społeczne. Ich realizacja jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami rządowymi  i samorządowymi, a także dzięki wsparciu społecznemu – ludzi dobrej woli i firm.

Naczelną wartością osób związanych ze Stowarzyszeniem jest dobro człowieka, poszanowanie jego godności i praw zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Zobowiązujemy się do niezwłocznego podejmowania działań w obronie osoby krzywdzonej, do diagnozowania problemów i opracowywania programów wsparcia danej osoby za jej zgodą, zrozumieniem i podmiotowym udziałem, przestrzegania zasady tajemnicy zawodowej, zasady transparentności, korzystania z superwizji, promowania misji i pozyskiwania społecznego wsparcia działalności Stowarzyszenia.

Podstawowym czynnikiem rodzącym wykluczenie jest ubóstwo. W Polsce podobnie jak w innych krajach dotkniętych kryzysem rośnie liczba ludzi dotkniętych skrajnym ubóstwem. W 2012 roku w Polsce 6,7 % ludzi  żyło poniżej poziomu skrajnego ubóstwa (dane GUS).

Wykluczenie społeczne ma różne twarze: człowieka głodnego, bezrobotnego, bezdomnego, niepełnosprawnego, zwłaszcza chorującego psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną, skrzywdzonego dziecka, samotnej starszej osoby, człowieka bezradnego w świecie technologii informatycznych, młodego człowieka bez perspektyw na satysfakcjonującą pracę i zbudowanie niezależnego życia  etc. Wszystkich zaś łączy izolacja, poczucie opuszczenia i osamotnienia.

To właśnie ci ludzie są  adresatami statutowej działalności naszej organizacji. Przystępując do programu przyjmują na siebie obowiązek udziału w terapii, rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej, zdobywania wykształcenia, nowych kwalifikacji oraz umiejętności – a w efekcie zbudowania i realizowania planu rozwoju osobistego, zawodowego oraz wspierania osób potrzebujących. Stowarzyszenie zapewnia im kompleksową pomoc i wsparcie moralne, społeczne, psychologiczne, edukacyjne, zatrudnieniowe i socjalne.

Z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia skorzystało w minionych latach ponad 63 tysięcy osób. Bezdomni znaleźli swój dom, bezrobotni pracę, niepełnosprawni swoje miejsce w społeczeństwie, a wszyscy – poczucie własnej wartości, przyjaciół i szacunek. Ze szczególną troską i uwagą traktujemy problemy dzieci i ludzi młodych, których wspieramy w starcie w samodzielne życie. W roku 2014 liczba osób, które otrzymało wsparcie w różnej formie wynosi 5 929 osób.

Efektywność realizowanych programów kształtuje się na poziomie 30% do 60 % w zależności od rodzaju problemów i ograniczeń, których doświadczają osoby korzystające z naszego wsparcia. Realizatorami zadań statutowych Stowarzyszenia są pracownicy, współpracownicy, wolontariusze. Znajdują się wśród nich zarówno wysokiej klasy specjaliści, studenci uczelni krajowych i zagranicznych, jak i byli beneficjenci, którzy pomyślnie przeszli proces resocjalizacji, rehabilitacji czy readaptacji.

W 2014 roku Stowarzyszenie zrealizowało 28 projektów współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, gospodarcze oraz tych realizowanych w ramach własnych środków i staraniem wolontariuszy. Wzięło w nich aktywny, bezpośredni udział 1500 osób, pośrednio zaś  ponad 20 tysięcy osób.  Powstająca przestrzeń i wsparcie społeczne skutecznie ogranicza wykluczenie społeczne i też nie dopuszcza do jego powstania.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie 27 lat utworzyło i prowadzi 14 ośrodków, których działalność jest kierowana do osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób doświadczających bezdomności, bezrobocia, ubóstwa.

Więcej o działalności Stowarzyszenia na: www.otwartedrzwi.pl i facebook.

Skip to content