Zajęcia terapuetyczne

Sesje społeczności – to forma intensywnej pracy terapeutycznej, edukacyjnej i organizacyjnej. Stwarza warunki do kształtowania i doskonalenia funkcjonowania osobistego i społecznego uczestników. Spotkania odbywają się systematycznie, raz w tygodniu. Do udziału w nich zobowiązani są zarówno uczestnicy, jak i kadra. Członkowie społeczności opracowują „zasady współżycia i pracy w zespole” stanowiące zestaw reguł i norm codziennego funkcjonowania na terenie Placówki i poza nią. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie społeczności w Ośrodku jest psycholog, który przygotuje beneficjentów do zrozumienia, wyboru i akceptacji poszczególnych zasad, mających stanowić regulator życia społecznego wszystkich uczestników. Dzięki mechanizmom grupowym – tj. dzielenie się doświadczeniem, porównywanie, identyfikacja i wyrażanie własnych przeżyć – członkowie społeczności mają okazję budować samoświadomość, system własnej wartości, a porównując go z powszechnie akceptowanymi normami i sposobami funkcjonowania, ustalać kierunki pracy potrzebne do jak najlepszej adaptacji społecznej. Sesje społeczności są również okazją do poznawania źródeł występujących kryzysów, zasad radzenia sobie z nimi, popełnianych błędów oraz efektywnych sposobów ich unikania czy zmiany, poprzez analizę konkretnych sytuacji życiowych poszczególnych beneficjentów.

 

Grupa terapeutyczna – obejmuje spotkania wybranych uczestników Domu, którzy zgłoszą gotowość takiej formy pracy oraz zadeklarują systematyczny udział. Prowadzona przez dwóch terapeutów będzie poddawana systematycznej superwizji. Grupa terapeutyczna Jest miejscem odkrywania ograniczeń stojących na drodze do dobrych kontaktów z innymi ludźmi i do bardziej satysfakcjonującego życia. Umożliwia lepsze zrozumienie swoich uczuć i sposobów zachowania, pozwala odnaleźć swoje mocne strony, rozwinąć możliwości, lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach. Pomaga zrozumieć źródła przeżywanych trudności w relacjach z bliskimi, zidentyfikować problemy wymagające rozwiązania. Reasumując, stwarza beneficjentom możliwości poprawy jakości własnego życia.

 

Muzykoterapia i relaksacja – Nadrzędnym celem tej formy wsparcia jest dostarczenie uczestnikom możliwości doświadczania przeżyć służących poprawie ich kondycji psychicznej (tj.: odreagowanie napięć, przełamywanie barier, doświadczania pozytywnych emocji) za pomocą specjalnie dobranej muzyki, w trakcie zorganizowanego procesu grupowego. Zajęcia z muzykoterapii realizowane są w dwóch formach: aktywnej, obejmującej – śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce i improwizację oraz receptywnej, opartej głównie na relaksacji i wizualizacji. Ta forma pracy terapeutycznej z beneficjentami jest szczególnie wartościowa, biorąc pod uwagę rodzaj ich problemów psychicznych.

 

 

Skip to content