Treningi

Trening profilaktyki zdrowia i higieny  oraz dbałości o wygląd zewnętrzny – obejmuje szeroko rozumianą tematykę zdrowia zarówno psychicznego, fizycznego jak i higieny. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia obserwacji własnego stanu psychicznego, rozpoznawanie zwiastunów choroby, zasad przyjmowania leków, informacje o ich oddziaływaniu, kształtowanie świadomości odpowiedzialności za jakość swojego zdrowia i profilaktykę nawrotów choroby, motywowanie do współpracy z lekarzem psychiatrą i innymi specjalistami, budowanie konstruktywnej akceptacji i aktywnej postawy wobec swojej choroby. Celem zajęć jest również poszerzenie świadomości wpływu zdrowia fizycznego na psychiczne oraz wpływu zdrowia psychicznego na kondycję ciała. Podczas treningu uczestnicy poznają fakty i mity dotyczące diety i sportu. Umożliwi to w efekcie korzystną zmianę postaw beneficjentów wobec aktywności fizycznej i żywienia, która jest wśród nich często nieprawidłowa. Podczas zajęć duża waga przykładana będzie do kwestii związanych z higieną i dbałością o wygląd zewnętrzny. Brak odpowiednich nawyków w tym zakresie jest częstą przyczyną izolowania osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Dodatkowo jednym z elementów treningu będą praktyczne zajęcia sportowe realizowane w formie zorganizowanej, zespołowej aktywności fizycznej moderownej przez terapeutę, np. gier zespołowych na świeżym powietrzu, ćwiczeń przy muzyce czy wyjść na basen.

 

Trening umiejętności społecznych – celem treningu umiejętności społecznych jest rozszerzanie kompetencji społecznych mających wpływ na budowanie pozytywnych relacji z innymi, a tym samym efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przyczynia się on również do budowania poczucia bezpieczeństwa w grupie, poczucia własnej wartości i zaufania do innych. Zajęcia pozwalają osobom doświadczającym choroby psychicznej lepiej poznać się w grupie i zintegrować. Program zajęć obejmuje naukę autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku, a także nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami zarówno swoimi jak i innych osób oraz osiągnięcie umiejętności bardziej adekwatnego spostrzegania faktów społecznych. Warsztaty pozwolą beneficjentom trenować akceptowane społecznie zachowania w sytuacjach konfliktów i stresu, wyposażą ich w narzędzia niezbędne przy rozwiązywaniu problemów życiowych (tj. definiowanie problemu, wyznaczanie celów, badanie możliwości wyboru, przewidywanie konsekwencji, wybór optymalnej decyzji). Będą także okazją do przypomnienia zagadnień związanych z asertywnością. Umiejętności nabywane podczas zajęć są przydatne w prywatnych i zawodowych kontaktach z ludźmi i przyczyniają się do eliminowania izolacji społecznej osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

 

Trening umiejętności komunikacyjnych polega na rozwijaniu prawidłowych sposobów komunikowania się z innymi. Uczestnicy treningu poznają zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną. Zdobywają wiedzę na temat tego, jak aktywnie słuchać, jak w sposób otwarty i kulturalny prowadzić konwersację, jak nawiązywać i podtrzymywać rozmowę.  Udział w treningu umożliwi uczestnikom zwiększenie znajomości i świadomości komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nauczy ich asertywnego komunikowania swoich potrzeb

 

Trening funkcji poznawczych – dotyczy rehabilitacji pamięci, orientacji, myślenia, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych. Pomoże uczestnikom w odzyskiwaniu sprawności przedchorobowej oraz zapobiegnie pogarszaniu się kondycji umysłowej wskutek procesu chorobowego.

 

Trening rozwoju zainteresowań – podstawowym celem treningu jest dostarczenie wiedzy, inspirowanie zainteresowań i pasji twórczych oraz stymulowanie rozwoju kulturalnego beneficjentów. Bloki tematyczne przewidziane w ramach treningu mają szerokie funkcje:
– poznawczo-stymulacyjną – dostarczającą informacji i mobilizującą do aktywności poznawczej,
– funkcję komunikacyjną – pozytywnie wpływającą na uspołecznianie jednostki w grupie i umożliwiając swobodne wypowiadanie się na jej tle, ale przede wszystkim poszerzają orientację uczestników w życiu publicznym, podnoszą poczucie ich przynależności oraz roli społecznej i obywatelskiej. Głównym celem zajęć jest wzbudzenie ogólnego zainteresowania światem oraz nauką. Zajęcia prowadzone będą w sposób otwarty, a ich specyfika w różnym okresie przybierać będzie odmienne formy. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod i technik, stworzy warunki do nabywania i doskonalenia sprawności i umiejętności przydatnych we wszystkich sferach życia beneficjenta. Rodzaj zadań i ćwiczeń sprzyjać ma kształtowaniu dyscypliny i współpracy w zespole, uczeniu się uwzględniania perspektywy innych osób, ich preferencji, budowaniu wzajemnej wrażliwości uczestników na swoje potrzeby.

Zajęcia prowadzone są w następujących blokach:

  • Wiedza o świecie
  • Zajęcia komputerowe
  • Język angielski
  • Zajęcia kulturoznawcze
  • Zajęcia hortiterapeutyczne

 

Trening ogólnorozwojowy – obejmuje systematyczne formy aktywności fizycznej tj. gimnastyka poranna. Uczestnicy mają okazję do wdrożenia się do systematycznych ćwiczeń, poprawienia swojej kondycji fizycznej, zadbania o prawidłową masę ciała. Zajęcia te korzystnie wpływają na jakość współpracy w grupie, co przekłada się na późniejsze relacje interpersonalne i efektywniejszy udział w innych formach aktywności. Stwarzają również okazję do wyrobienia samodyscypliny, pokonywania własnych słabości i ograniczeń, a więc również wzrostu zaufania do swoich możliwości.

Skip to content